ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

 

wveelakm1 Ökológia előadás

BME-ELTE környezetmérnök, biomérnök szakok
(Kalapos Tibor, Szövényi Gergely)

ÁLLATÖKOLÓGIA  Szövényi Gergely (gegesz@ludens.elte.hu)

NÖVÉNYÖKOLÓGIA  Kalapos Tibor (kalapos@caesar.elte.hu)

Utolsó módosítás: 2015.03.23.19:03

2015 tavaszán csak vizsgakurzus van!!


Letölthető előadási anyagok a vizsgára készüléshez az oldal alján

Az évközi számonkérés időpontja:
(az állat- és növényökológia részből egyszerre)

2015. március 26. (csütörtök) 15:30-17:00

Helye: ELTE TTK Északi Tömb, -1 szint, -1.85 Harmónia terem.

Javítási lehetőség: 2015. április 9. (csütörtök) 14:00-15:30

Helye: ELTE TTK Déli Tömb, 7.em. 501 Növényrendszertani gyakorlóterem


Az itt megadott időpontokban írásbeli a számonkérés: egy-egy kérdéssort kell megválaszolni a tárgy állat- és növényökológiai részéből. Javító/pótló dolgozatnál azt a dolgozatot lehet ismételten megírni / pótolni, amelyik elégtelen volt vagy nem írta meg az eredeti időpontban (pl. ha valakinek a növényökológiai kérdéssor elégtelen, az állatökológiai ettől jobb, akkor annak csak a növényökológiait kell újra írnia).

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele: LEGALÁBB AZ EGYIK dolgozat megírása (eredményétől függetlenül).

Az évközi jegyet a KÉT DOLGOZAT ÁTLAGA ADJA. LEGALÁBB ELÉGSÉGES (2) TELJESÍTMÉNYT SZÜKSÉGES ELÉRNI MINDKÉT DOLGOZATBÓL A FÉLÉV VÉGI  JEGYHEZ.

 

Dolgozatok eredményei, FÉLÉVI JEGYEK a Neptun rendszerben!

Az elégtelen részjegy javítására egyszer van lehetőség. Az esetleges javítás figyelembe vételével kialakított évközi jegyet beírjuk a Neptun rendszerbe.

Tantárgy célja, célkitűzései

A BME-ELTE biológus-mérnök szak (környezetvédő szakirány) és a környezetmérnök szak tárgya, célja az ilyen irányú végzettséghez szükséges alapismeretek nyújtása az ökológia területéről.

A tantárgy tematikája

Biológiai szerveződési szintek és a szupraindividuális organizáció. Ökológia; a tudomány alapelvei és alapfogalmai, eszköztára, az élő szervezet és környezetének kapcsolata, környezeti- és tolerancia tényezők, az ökológiai niche, a populációméret és annak időbeli változásai (populációdinamika), a populációk közötti kölcsönhatások, az élőlénytársulások szerveződése és dinamikája, szukcesszió, anyag- és energiaáramlás az ökológiai rendszerekben, biomassza és produktivitás. Talajtani alapfogalmak, a talajtérképezés és alkalmazásai. Az élőlények földrajzi elterjedése, áreatípusok, elterjedési térképek. Szigetbiogeográfia és annak gyakorlati vonatkozásai (pl. természetvédelemben). A vegetáció fogalma és sajátságai, növényzeti típusok, a Föld vegetációja. A biológiai sokféleség fogyatkozása az emberi tevékenység hatására, a még megmaradt biodiverzitás megőrzésének lehetőségei. Az ökológiai helyreállítás (restauráció) célkitűzései, lehetőségei, a tevékenység főbb lépései.

Ajánlott irodalom

·  Pásztor Erzsébet és Oborny Beáta: Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007.

  • Szentesi Árpád és Török János: Állatökológia, 6., javított kiadás. Kovásznai Kiadó, Budapest, 2006.

·  Collins, R.; Begon, M. & Harper, J.L.: Essentials of Ecology. Wiley-Blackwell, Third Edition 2008. http://www.blackwellpublishing.com/townsend/

 

A tantárgy felvételének előfeltétele

Alapszintű növény és állatismeret ajánlott.

Számonkérés módja

Írásbeli (évközi jegy).


Letölthető előadási anyagok itt (jelszót kér)